Dziś jest: r. Imieniny:

Walory przyrodnicze

Walory przyrodnicze
Atutem miejscowości jest bliskie sąsiedztwo miejscowości z Obszarem Chronionego Krajobrazu Kozi bór (około 5 km do wschodniej części OChK) czy Obszarem Chronionego Krajobrazu Pradolina Wieprza ( około 10 km do południowo-wschodniej części OChK) jak również znajdującej się na terenie gminy części Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego wraz z jego otuliną (około 8 km od części północno-zachodniej).
Kozłowiecki Park Krajobrazowy ma ogólną powierzchnię 13 018 ha, z czego w gminie Kamionka zajmuje znajduje się ok. 30 %.
Pomimo równinnego charakteru w rzeźbie terenu wyróżniają się ciągi wydm o długości do ok. 1,5 km, wzgórza morenowe, terasy zalewowe i inne. Ponad 90% powierzchni parku stanowią lasy o dość dużym zróżnicowaniu.

Przeważają bory świeże, bory wilgotne o bory mieszane sosnowo – dębowe, ale występują także fragmenty boru bagiennego, świetlistych dąbrów, suchych borów sosnowych, olsów oraz szczególnie ciekawych łęgów wierzbowo – topolowych i jesionowych (w dolinie Mininy i Krzywej Rzeki). W składzie gatunkowym drzewostanów znaczny udział ma rzadki gatunek dębu bezszypułkowego występujący w pobliżu wschodniej granicy naturalnego zasięgu.
Lasom Kozłowieckim towarzyszą ciekawe florystycznie śródleśne łączki, bagienka i oczka wodne oraz zespoły stawów. Te ostatnie posiadają także duże walory faunistyczne jako ostoje ptaków wodnych. Na terenie Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego stwierdzono występowanie m.in. żółwia błotnego, bociana czarnego i orlika krzykliwego.
Obszar Chronionego Krajobrazu Kozi Bór leży na powierzchni 12 681 ha, z czego 22 % leży w granicach gminy Kamionka. Ponad 40 % powierzchni obszaru stanowią lasy, głównie bory mieszane i świeże z dębem bezszypułkowym, bory bagienne, świetliste dąbrowy, zbiorowiska grądowe, olsy i łęgi; lokalnie występują także łąki i fragmenty torfowisk. Na szczególną uwagę zasługuje występowanie kilku rzadkich gatunków nietoperzy.
Na pograniczu OChK ze stawami rybnymi w Samoklęskach spotykano następujące gatunki fauny: bąk, biegus rdzawy, błotniak stawowy, brodziec kwokacz, brodziec leśny, czapla siwa, czernica, dziwonia, głowienka, krzyżówka, łabędź niemy, łozówka, perkoz dwuczuby, perkoz rdzawoszyi, rokitniczka, rybitwa zwyczajna, trzciniak, trzcinniczek, zaganiacz, pokrzywnica, pokrzewka czarnołbista.
Obszar Chronionego Krajobrazu Pradolina Wieprza obejmuje powierzchnię 331,59 km2, z czego w granicach gminy znajduje się 23,3 km2 (ok. 7 % powierzchni gminy), będąc największym obszarem chronionym na terenie województwa lubelskiego. OCK rozciąga się w południowej części gminy wzdłuż równoleżnikowego odcinka doliny Wieprza na długości ok. 45 km o szerokości zmiennej, uzależnionej od szerokości doliny, osiągającej 12 km. Ochronie podlegają naturalne zespoły łąk i pastwisk z licznymi starorzeczami, stawy i niewielkie kompleksy podzboczowych olsów.
W odległości około 20 kilometrów od miejscowości znajduje się również Obszar Natura 2000 Dolny Wieprz. Obejmujący swoim zasięgiem tereny sąsiednich gmin Firlej, Michów, Jeziorzany, Kock.